@timescan TIMESCAN / TIMESCAN 2 TIMESCAN 2 is not just another skateboarding video. It is something much more. FILMED AND EDITED BYROB TAROFULL PARTSRYO NOBUCHIKA / MASAKI HONGO / RYO SEJIRI / KAZUAKI TAMAKI / SHINTARO HONGO / & GOU MIYAGI (first video part in 9 years)FRIENDSTAKAO COOPER / RAPHIEL OKABE / KOUKI ARIMA / ISSEY KUMATANIRAI NAKAMICHI / SHINYA MASUDA / KYONOSUKE YAMASHITA / RIO MORISHIGE / GOU SAITO / TAIHO TOKURA / DAIKI HOSHINO / HINATA YABE / TAIYO MIZOTE / LEO TAKAYAMA / TAISHO / SOTA TOMIKAWA / MASATO / JUNPEI SHIBATA / HOKKAI / KATSUMI HIRABAYASHI / SERI / YUHEI IWAMOTO / SHINNOSUKE MICHIUE / KOJUNT / SHIGETA IHA / YOSHIAKI NAGADO / KOJIRO HARA / SEIYA BOWSER / SHOGO ZAMA / LUI ARAKI / HIROKI MURAOKA / SHOMA TAKEDA / NATSUKI KINOSHITA / JINNOSUKE OKADA / SHIN SANBONGI / SHOR WEST / NAOTO BLAST BLOCKZ / RYUICHI MURAKAMI / JAMI / HOSHITO TAMURA / MAKOTO CAPY NISHIKAWA / KENJI TANAKA / YUICHI SANSEI IGEI / RYOTA ABE / KENTA OGURA / YAMATO KOSUZU / KAZUAKI TAMAKI / RYURI HARADANAME TITLE ARTRYOTA DAIMON / HAROSHI / GN888 / STABRAIN / KOJIRO HARA / HIROTTON / RYO SEJIRI / KAZUAKI TAMAKI / HIROKI MURAOKA / ROB TAROCOVER ARTTOSHIKAZU NOZAKADVD BONUSKOBE PREMIERE (FIRST SCREENING・初上映)TOKYO PREMIERE (SECOND SCREENING・上映2回目)TOSHIKAZU NOZAKA (BEHIND THE COVER ART・表紙)GOU MIYAGI(さらに3チャプター)(PARK / IKE / S 字)

@timescan TIMESCAN / TIMESCAN 2 TIMESCAN 2 is not just another skateboarding video. It is something much more. FILMED AND EDITED BYROB TAROFULL PARTSRYO NOBUCHIKA / MASAKI HONGO / RYO SEJIRI / KAZUAKI TAMAKI / SHINTARO HONGO / & GOU MIYAGI (first video part in 9 years)FRIENDSTAKAO COOPER / RAPHIEL OKABE / KOUKI ARIMA / ISSEY KUMATANIRAI NAKAMICHI / SHINYA MASUDA / KYONOSUKE YAMASHITA / RIO MORISHIGE / GOU SAITO / TAIHO TOKURA / DAIKI HOSHINO / HINATA YABE / TAIYO MIZOTE / LEO TAKAYAMA / TAISHO / SOTA TOMIKAWA / MASATO / JUNPEI SHIBATA / HOKKAI / KATSUMI HIRABAYASHI / SERI / YUHEI IWAMOTO / SHINNOSUKE MICHIUE / KOJUNT / SHIGETA IHA / YOSHIAKI NAGADO / KOJIRO HARA / SEIYA BOWSER / SHOGO ZAMA / LUI ARAKI / HIROKI MURAOKA / SHOMA TAKEDA / NATSUKI KINOSHITA / JINNOSUKE OKADA / SHIN SANBONGI / SHOR WEST / NAOTO BLAST BLOCKZ / RYUICHI MURAKAMI / JAMI / HOSHITO TAMURA / MAKOTO CAPY NISHIKAWA / KENJI TANAKA / YUICHI SANSEI IGEI / RYOTA ABE / KENTA OGURA / YAMATO KOSUZU / KAZUAKI TAMAKI / RYURI HARADANAME TITLE ARTRYOTA DAIMON / HAROSHI / GN888 / STABRAIN / KOJIRO HARA / HIROTTON / RYO SEJIRI / KAZUAKI TAMAKI / HIROKI MURAOKA / ROB TAROCOVER ARTTOSHIKAZU NOZAKADVD BONUSKOBE PREMIERE (FIRST SCREENING・初上映)TOKYO PREMIERE (SECOND SCREENING・上映2回目)TOSHIKAZU NOZAKA (BEHIND THE COVER ART・表紙)GOU MIYAGI(さらに3チャプター)(PARK / IKE / S 字)