@ssp_slappy SSP SLAPPY /タイガーインSSPから待望の新作Tee"タイガーインTee"が発売#ssp#sspslappy #instantskateshop