@strushwheels Strush 2022 SS Collection.Art by @soypanday / @gurukato / @2yangsta #strushwheels #instantskateshop

@strushwheels Strush 2022 SS Collection.Art by @soypanday / @gurukato / @2yangsta #strushwheels #instantskateshop