@polarskateco 2020SPRING New Collectionが入荷しました。左からBoserio 7.8/Grund 8.0/Oski 8.0/Herrington 8.125/Brady 8.25/Oski 8.25inch#instantskateshop#instanturayasu#skateshop #psc#polarskateco

@polarskateco 2020SPRING New Collectionが入荷しました。左からBoserio 7.8/Grund 8.0/Oski 8.0/Herrington 8.125/Brady 8.25/Oski 8.25inch#instantskateshop#instanturayasu#skateshop #psc#polarskateco