@polarskateco 入荷しました📦💨左から8.125/8inch

@polarskateco 入荷しました📦💨左から8.125/8inch